Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Boosten TotaalTechniek: Boosten TotaalTechniek, gevestigd te VOERENDAAL,Spekhouwerstraat 10 B; De wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege Boosten TotaalTechniek leveringen worden gedaan, diensten worden verricht en/of een werk is aangenomen; Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon als hiervoor onder 2 vermeld, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Product: zaken dan wel dienst zoals montage, installatie, reparatie, onderhoud, advies en inspectie; Reparatie: het herstel van een zaak

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Boosten TotaalTechniek, alsmede op de tussen Boosten TotaalTechniek en wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij de overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig verwerpt Boosten TotaalTechniek hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij. Partijen kunnen slechts tezamen, schriftelijk, afwijkende voorwaarden overeenkomen.

Artikel 3 Aanbieding
Aanbiedingen van Boosten TotaalTechniek in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen dan wel tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden of het doen van leveringen onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Tekeningen en overige bescheiden, met uitzondering van expertiserapporten en door de wederpartij geleverde schriftelijke stukken, die deel uitmaken van een overeenkomst of offerte, blijven eigendom van Boosten TotaalTechniek en mogen niet zonder diens toestemming, op welke wijze dan ook, geheel dan wel gedeeltelijk worden overgenomen of worden gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Op alle voor auteursrechten vatbare zaken, die door tussenkomst van Boosten TotaalTechniek aan de wederpartij beschikbaar worden gesteld, blijft het auteursrecht aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden.
De wederpartij verplicht zich om alle gegevens en know how, die hem door tussenkomst van Boosten TotaalTechniek worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. De wederpartij is verplicht om documenten en overige gegevensdragers, welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan Boosten TotaalTechniek te overhandigen, voor zover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor
auteursrechtvatbare zaken en voor gegevens, die de wederpartij aan Boosten TotaalTechniek verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen die krachtens het hiervoor bepaalde op de wederpartij rusten.

Artikel 4 Overeenkomst
Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is Boosten TotaalTechniek eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, zo deze vooruitbetaling werd overeengekomen.
Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Boosten TotaalTechniek in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van Boosten TotaalTechniek bindend. De overeenkomst omvat alleen de levering van die producten en reparaties die daarin zijn gespecificeerd.

Artikel 5 Montage, installatie en reparatie
De wederpartij is jegens Boosten TotaalTechniek verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Boosten TotaalTechniek wordt verricht volgens door of vanwege laatst genoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. Onverminderd de voorgaande bepaling zorgt de wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
het personeel van Boosten TotaalTechniek, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Boosten TotaalTechniek dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de wederpartij heeft medegedeeld;
geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste en of noodzakelijke voorzieningen voor het personeel van Boosten TotaalTechniek aanwezig zijn;
de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstof, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, enz daaronder begrepen), en voor het bedrijf van de wederpartij normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Boosten TotaalTechniek staan; bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

Artikel 6 Prijzen
De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, en zijn ofwel gebaseerd op levering af fabriek/magazijn ofwel op
levering franco afnemer, volgens Incoterms geldend op het moment van afgifte van de aanbieding c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Boosten TotaalTechniek gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Boosten TotaalTechniek begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Voor de berekening van dit meerwerk is het vorenstaande in dit artikel, van toepassing.
Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de wederpartij ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dien zake door Boosten TotaalTechniek betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de wederpartij.

Artikel 7 Betaling
Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering. Het betreft hier een termijn als in Artikel 6:83, a BW. Indien vooruitbetaling wordt overeengekomen, dient de wederpartij, voordat met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt, de helft van de overeengekomen of vermoedelijke prijs te voldoen. Het restant dient direct voor de op- of aflevering te worden voldaan. Indien betaling na op- of aflevering wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde of resterende som te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum. Het betreft hier een termijn als in Artikel 6:83, a BW.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze zoals overeengekomen. Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Boosten TotaalTechniek zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf vervaldatum over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Alle door Boosten TotaalTechniek redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan Boosten TotaalTechniek is verschuldigd komen voor rekening van de wederpartij en worden gefixeerd op het bedrag zoals verschuldigd conform het Rapport VoorWerk II.
Betalingen zien allereerst toe op de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en strekken daarna tot betaling van openstaande facturen in volgorde van hun ouderdom, de oudste eerst.

Artikel 8 Levering en levertijd
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
de dag van ontvangst door Boosten TotaalTechniek van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, etc;
de dag der vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
de dag der ontvangst door Boosten TotaalTechniek van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Boosten TotaalTechniek bestelde materialen. Indien buiten schuld van Boosten TotaalTechniek vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zo nodig verlengd. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Boosten TotaalTechniek van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst en evenmin tot schadevergoeding. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Boosten TotaalTechniek ontstaat, ten gevolge van het niet voldoen van door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Een product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf is overeengekomen, voor keuring en de in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, één en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de wederpartij, dient het betreffende object binnen een week na de verzending van de kennisgeving door de wederpartij te worden opgehaald, bij gebreke waarvan Boosten TotaalTechniek gerechtigd is om redelijke stallings- en opslagkosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien Boosten TotaalTechniek op zich heeft genomen de zaken te monteren, gelden zij als geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan, één en ander in redelijkheid ter beoordeling door Boosten TotaalTechniek, bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld. Indien Boosten TotaalTechniek op zich heeft genomen de zaken te monteren, zijn zij reeds na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van de wederpartij. Bij levering met inbegrip van montage en inbedrijfstelling zal de wederpartij, indien daarom verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijf gereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11.

Artikel 9 Keuring en beproeving
Indien keuring en beproeving bij de wederpartij zijn overeengekomen, zal Boosten TotaalTechniek gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. De wederpartij zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor benodigde hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico. Aan Boosten TotaalTechniek zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van de wederpartij naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie of het werk door de wederpartij afgekeurd of geweigerd kan worden.
De kosten van de keuring zijn voor rekening van de wederpartij. Deze keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de vooruitgang van onderhavige of andere werkzaamheden van Boosten TotaalTechniek. Zo de wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 10 Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud
Vanaf het tijdstip van een levering aan de wederpartij, als omschreven in Artikel 8, is het gekochte of zijn de daarvoor bestemde onderdelen voor diens rekening en risico, behoudens grove schuld van Boosten TotaalTechniek. Alle (op)geleverde en nog (op) te leveren objecten blijven uitsluitend eigendom van Boosten TotaalTechniek totdat alle vorderingen, zowel voor leveringen als voor diensten als voor aangenomen werk (rente en kosten inbegrepen), die Boosten TotaalTechniek heeft of zal verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald. Totdat de wederpartij alle aan Boosten TotaalTechniek verschuldigde bedragen heeft voldaan, heeft Boosten TotaalTechniek een retentierecht met betrekking tot de door de wederpartij aan deze ter beschikking gestelde zaken. In geval van be- of verwerking door Boosten TotaalTechniek van de in dit artikel genoemde objecten (hoofdzaken in de zin van Artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de Boosten TotaalTechniek in vuistpand te zijn verstrekt. Bij (nieuwbouw-) werkzaamheden is de wederpartij verplicht de aan hem onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde objecten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Boosten TotaalTechniek te bewaren. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Boosten TotaalTechniek gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige objecten, die onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, te demonteren, dan wel terug te nemen onverminderd de overige rechten van Boosten TotaalTechniek. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Voorts is Boosten TotaalTechniek gerechtigd om ten gevolge van de in dit artikel bedoelde be- of verwerking nieuwe ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11 Garantie
Boosten TotaalTechniek garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap zijn uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende 12 maanden na op- of aflevering van het object of product, geleverde onderdelen ter zake van reparatie daaronder begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De garantieplicht valt uiteen in twee delen:
a) gedurende 6 maanden na op- of aflevering is Boosten TotaalTechniek gehouden de geleverde zaken of onderdelen die ondeugdelijk bleken als gevolg van materiaal-, constructie-, montage- en/of fabricagefouten, geheel kosteloos te vervangen of te herstellen.
b) gedurende een periode van 6 maanden aansluitend op de periode van 6 maanden als bedoeld onder Artikel 11, sub a, is Boosten TotaalTechniek gehouden tot opnieuw leveren van de zaken en onderdelen die ondeugdelijk bleken als gevolg van materiaal-, constructie-, montage- of fabricagefouten. De levering vindt plaats overeenkomstig
het in Artikel 8 bepaalde, exclusief montagekosten.
Het in de vorige alinea genoemde is van overeenkomstige toepassing bij een keuring respectievelijk beproeving niet-waarneembare gebreken die een oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Boosten TotaalTechniek.
Indien montage/installatie van het product of object door Boosten TotaalTechniek plaats vindt, gaat de in dit artikel bedoelde garantie van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, indien 15 maanden na op- of aflevering zijn verstreken.
Aanspraak op de hiervoor omschreven garantie geldt niet in het geval:
de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen niet onverwijld na vaststelling daarvan aan Boosten TotaalTechniek wordt meegedeeld met dien verstande dat de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 1 maand na op- of aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Boosten TotaalTechniek indient en de wederpartij, niet zijnde consument, bij onzichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Boosten TotaalTechniek indient;
de wederpartij het object niet binnen de door Boosten TotaalTechniek vastgestelde termijn ter controle aanbiedt, aan welke controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
de wederpartij Boosten TotaalTechniek niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
de ondeugdelijkheid het gevolg is van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
door de wederpartij of derden aan de geleverde zaken werkzaamheden zijn verricht, zonder dat daartoe een schriftelijke goedkeuring van Boosten TotaalTechniek is verkregen, behoudens de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden kan worden aangetoond;
de wederpartij nalatig is gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen;
de gebruiksaanwijzing en/of instructies van Boosten TotaalTechniek niet zijn opgevolgd;
gebreken het gevolg zijn van niet door of namens Boosten TotaalTechniek uitgevoerde onzorgvuldige behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door Boosten TotaalTechniek gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;
gebreken zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan Boosten TotaalTechniek ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken; van bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
aantasting van de laklaag is ontstaan door een van buiten komende oorzaak, dan wel aan niet door Boosten TotaalTechniek aangebrachte of bewerkte delen;
gebreken aan het object na op- of aflevering door Boosten TotaalTechniek niet in de onderneming van Boosten TotaalTechniek een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door Boosten TotaalTechniek schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk
bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim; van objecten dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan Boosten TotaalTechniek bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden; te bewerken objecten zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken -waaronder corrosie- binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de objecten niet in de onderneming van Boosten TotaalTechniek zijn voorbewerkt. De op grond van Artikel 11, sub b, te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid, ook wat de kosten betreft, voor lenen, zullen door de wederpartij aan Boosten TotaalTechniek op diens verzoek worden geretourneerd. Op geleverde doch niet door Boosten TotaalTechniek gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen. Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede bij nieuwbouw, worden bij uitvoering van de opdracht vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen eigendom van Boosten TotaalTechniek, tenzij de wederpartij bij het verstrekken van de opdracht aan Boosten TotaalTechniek te kennen heeft gegeven eigenaar hiervan te willen blijven. In dat geval dient de wederpartij direct na de op- of aflevering va het object de achtergebleven/vervangen onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Boosten TotaalTechniek alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Boosten TotaalTechniek is beperkt tot nakoming van de in Artikel 11 omschreven garantieverplichting. Boosten TotaalTechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Boosten TotaalTechniek, van enigerlei schade, diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die Boosten TotaalTechniek uit welke hoofde dan ook onder zich heeft, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen, aanhangers, opleggers, caravans en containers. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading (bijvoorbeeld in een aanhanger), inventaris (bijvoorbeeld in een caravan) en schriftelijke bescheiden en waardepapieren (bijvoorbeeld in een auto). Behoudens grove schuld aan de zijde van Boosten TotaalTechniek, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in de aanhef van dit artikel is alle aansprakelijkheid van Boosten TotaalTechniek, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting
zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zal leiden. Boosten TotaalTechniek is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van door of vanwege de wederpartij verstekte gegevens; beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de wederpartij ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken. Indien Boosten TotaalTechniek, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand, van welke aard ook, verleent, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor het niet door Boosten TotaalTechniek geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan Boosten TotaalTechniek de schade te vergoeden, die hij ten gevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht leiden. In geval de afnemer geen consument of daarmee gelijk te stellen wederpartij is, is hij gehouden Boosten TotaalTechniek te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Boosten TotaalTechniek in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten. Behoudens grove schuld aan de zijde van Boosten TotaalTechniek, is de wederpartij gehouden Boosten TotaalTechniek te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit gebruik door Boosten TotaalTechniek van alle zaken toebehorend aan de wederpartij.

Artikel 13 Overmacht
Een tekortkoming van de Boosten TotaalTechniek zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Boosten TotaalTechniek niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Boosten TotaalTechniek door een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen: Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; Vertraagde of verlate toelevering door een of meerdere Boosten TotaalTechnieks van Boosten TotaalTechniek; Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Boosten TotaalTechniek toe of van Boosten TotaalTechniek naar de wederpartij wordt verhinderd of belemmerd; Oorlog(-sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, (werklieden)uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen In geval van overmacht heeft Boosten TotaalTechniek binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de
overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Na ontbinding van de overeenkomst heeft Boosten TotaalTechniek recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud Boosten TotaalTechniek slechts heeft voor zover de wederpartij daardoor is gebaat.

Artikel 14 Ontbinding
Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Boosten TotaalTechniek te leveren prestaties) surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gedeeltelijke of gehele overdracht van het bedrijf van de wederpartij, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn, en heeft Boosten TotaalTechniek het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met de wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Boosten TotaalTechniek tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Boosten TotaalTechniek heeft wanneer de overeenkomst op grond van het vorenstaande in of buiten rechte ontbonden wordt, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij Boosten TotaalTechniek de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. Boosten TotaalTechniek heeft het recht om producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd, terug te nemen tegen contante creditering van daarvoor door de Boosten TotaalTechniek bestede kostprijs. In de in aanhef van dit artikel bedoelde gevallen kan Boosten TotaalTechniek ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen de wederpartij ingevolge de overeenkomst schuldig is of zou worden. Daarnaast heeft de Boosten TotaalTechniek in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 15 Geschillen
Tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, of een geschil tot de bevoegdheid van een kantonrechter behoort, zullen alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing van zijn, is Nederlands recht van toepassing.